top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Marjolein Blüm, gevestigd aan de Hereweg 97-28, 9721 AA, te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68541538.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Marjolein Blüm en de Wederpartij.
2. De toepassing van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen die de wederpartij/opdrachtgever gebruikt, wordt door Marjolein Blüm uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien Marjolein Blüm deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
4. Afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen.

 

Artikel 2 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

A. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.

B. Marjolein Blüm: Marjolein Blüm, ingeschreven bij de KvK onder nummer 68541538

C. Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen Marjolein Blüm en de wederpartij.

D. Product: alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Marjolein Blüm

E. Wederpartij: een natuurlijk of rechtspersoon die met Marjolein Blüm een overeenkomst is aangegaan en die door ondertekening van een geschrift op of andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 3 - Aanbod en aanvaarding
1. Elk door Marjolein Blüm uitgebracht aanbod heeft een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is opgenomen.
2. Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, binden aanbiedingen of prijsopgaven Marjolein Blüm niet en gelden deze slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Iedere aanvaarde opdracht wordt door Marjolein Blüm deugdelijk en schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.
3. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen.
4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door de Wederpartij tijdig en schriftelijk aan Marjolein Blüm te worden meegedeeld en vervolgens door Marjolein Blüm schriftelijk te worden aanvaard. Worden de wijzigingen mondeling c.q. telefonisch of per mail doorgegeven, dan is het risico daarvan voor de Wederpartij.
5. Indien zulks naar het oordeel van Marjolein Blüm redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is Marjolein Blüm gerechtigd om namens - en voor rekening van - de Wederpartij derden opdracht tot levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven. Indien door bedoelde derden algemene voorwaarden ten opzichte van Marjolein Blüm worden gehanteerd zullen die voorwaarden onverkort ten opzichte van de Wederpartij gelden.

 

Artikel 4 - Annulering
In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht dient zulks schriftelijk door de Wederpartij te geschieden, onverminderd de gehoudenheid van de Wederpartij alsdan Marjolein Blüm onmiddellijk te betalen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen, voortvloeiende uit een dergelijke annulering. Voor alle verrichte werkzaamheden wordt dan een uurtarief van € 75,‐ exclusief btw gerekend en eventuele andere gemaakte indirecte kosten worden direct doorbelast.

Artikel 5 - Wijzigingen en aanvullingen
1. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke algemene voorwaarden, zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen Marjolein Blüm en de wederpartij zijn overeengekomen en vastgelegd.
2. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken (uur)tarief betaald moeten worden.

 

Artikel 6 - Levertijden / Levering
1. Levertijden zijn streeftijden tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk als fatale termijn zijn aangeduid.
2. De Wederpartij is gehouden de medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de opdracht te doen plaatsvinden.
3. Het eigendom van geleverde goederen gaat pas over op opdrachtgever zodra deze heeft betaald. Tot aan het tijdstip van betaling is de Wederpartij gehouden de goederen gescheiden van andere goederen en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Marjolein Blüm te bewaren.
4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen kan Marjolein Blüm door de Wederpartij slechts gehouden worden aan een inspanningsverplichting.

Artikel 7 - Dienstverlening
1. Marjolein Blüm is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (ten dele) te laten verrichten door in te schakelen derden.
2. Marjolein Blüm is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van de opdrachtgever. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en/of spamming (verzenden van ongewenste bulk e-mail) door de Wederpartij wordt toegebracht, is voor rekening van de Wederpartij.
3. Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de Wederpartij. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 8 - Intellectueel eigendom
1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op zaken als door Marjolein Blüm aan de Wederpartij geleverd of ter beschikking gesteld berusten uitsluitend bij Marjolein Blüm of haar licentiegevers en de Wederpartij verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen.
2. Marjolein Blüm verleent de Wederpartij slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van vorenbedoelde rechten. De Wederpartij mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door Marjolein Blüm aan haar zijn verleend.
3. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Marjolein Blüm niet aan derden overdraagbaar. Het is de Wederpartij niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen.
4. Marjolein Blüm behoudt het recht haar bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover zij daarmee de oorspronkelijke Wederpartij geen directe concurrentie aandoet.
Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Marjolein Blüm worden gebracht en door haar worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.
6. Marjolein Blüm kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
7. Voor ideeën, concepten, teksten, adviezen en tips van Marjolein Blüm die door de Wederpartij worden gebruikt voor de realisatie van een product/dienstverlening, dient de Wederpartij Marjolein Blüm een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.

Artikel 9 - Geheimhouding
Marjolein Blüm verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de Wederpartij die zij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

 

Artikel 10 - Prijzen/ betaling
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
2. Marjolein Blüm behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde de Wederpartij een voorschotnota te zenden waarop een beding is gesteld dat de overeengekomen werkzaamheden niet zullen worden verricht c.q. zullen worden vervolgd alvorens voldoening heeft plaatsgevonden.
3. Alle facturen van Marjolein Blüm dienen binnen 15 dagen na factuurdatum door de Wederpartij te zijn voldaan.
4. Marjolein Blüm is gerechtigd om van de Wederpartij alle kosten te vorderen die door niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,= exclusief verschotten en omzetbelasting.
5. Marjolein Blüm behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie en/of niet tijdige betaling van de Wederpartij diensten niet te leveren.
6. In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële kosten en kosten van derden.
7. Betaling vindt plaats in euro’s.
8.Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie, implementatie, uitvoering of ingebruikname door de Wederpartij.
9. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.
10. Marjolein Blüm kan de Wederpartij vragen om een aanbetaling van 25%. Dit wordt door Marjolein Blüm aangegeven in de offerte. De aanbetaling dient te gebeuren na acceptatie van de offerte.
11. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.
12. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is.
13. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Marjolein Blüm vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 30,- alles exclusief omzetbelasting.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
1. Marjolein Blüm is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het door opdrachtgever aanwenden van de door Marjolein Blüm geleverde diensten, adviezen, ontwerpen en/of goederen. Daar waar Marjolein Blüm aan de Wederpartij levert op het vlak van communicatie-uitingen is Marjolein Blüm in het bijzonder niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele misleiding, een ingrijpen van de Reclame Codecommissie, het maken van inbreuk op de intellectuele eigendommen van derden, het (niet-)deponeren en (niet-)onderhouden van merken en modellen, het schenden van auteursrechten etc. etc..
2. Marjolein Blüm is nimmer aansprakelijk voor de toepasbaarheid, juistheid en/of uitwerking van de door haar verstrekte marketingadviezen, reclame-adviezen en communicatieadviezen.
3. Indien Marjolein Blüm in opdracht van de Wederpartij drukwerk moet laten vervaardigen of levert is Marjolein Blüm niet aansprakelijk voor zet- en/of drukfouten indien de Wederpartij de drukproeven schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. De Wederpartij vrijwaart Marjolein Blüm tegen alle aanspraken van derden welke hun oorsprong zouden kunnen vinden in opdrachten van de Wederpartij aan Marjolein Blüm.
5. Indien Marjolein Blüm, niettegenstaande de overeengekomen uitsluitingen c.q. vrijwaringen, voor door de Wederpartij geleden schade aansprakelijk kan worden gehouden, zal die schade te allen tijde beperkt zijn tot ten hoogste 80% van het factuurbedrag van Marjolein Blüm exclusief de omzetbelasting en verschotten welk gepaard is gegaan met de desbetreffende opdracht aan Marjolein Blüm.
6. Marjolein Blüm is niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, ten gevolge van het door opdrachtgever aan haar feitelijk ter beschikkingstellen van roerende zaken zoals voorbeelden, foto’s, teksten en/of adressenbestanden etc. etc.. In voorkomende gevallen dient de Wederpartij die zaken te verzekeren.
7. Marjolein Blüm is bij haar activiteiten afhankelijk van diensten en leveranties van derden. Marjolein Blüm kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de wanprestatie door derden.

Artikel 12 - Reclames
1. Marjolein Blüm accepteert uitsluitend schriftelijke reclames.
2. Ten aanzien van zichtbare gebreken geldt een reclametermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van levering.
3. Ten aanzien van onzichtbare gebreken geldt een reclametermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf het moment waarop die gebreken redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
4. Reclames schorten de verplichtingen van opdrachtgever tot betaling niet op.
5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Marjolein Blüm te allen tijde beslissend.

Artikel 13 - Overmacht
1. In geval van tijdelijke overmacht is Marjolein Blüm gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht toestand.
2. In geval van blijvende overmacht is Marjolein Blüm gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Noch in geval van tijdelijke, noch in geval van blijvende overmacht heeft de Wederpartij enig recht op schadevergoeding.
4. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop Marjolein Blüm geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van Marjolein Blüm kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oproer, plotseling excessieve ziekte, overheidsvoorschriften, brand, (natuur)rampen, inbraak, ernstige technische storingen (met name in computerapparatuur) en overmacht aan de zijde van toeleveranciers.

 

Artikel 14 - Opschorting en ontbinding
Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen alsmede in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, is Marjolein Blüm gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst: de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de uitoefening van welke andere rechten van Marjolein Blüm dan ook en zonder dat Marjolein Blüm tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht / Geschillen
1. Alle overeenkomsten met Marjolein Blüm worden geregeerd door het Nederlands recht.
2. Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Groningen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Marjolein Blüm, Kvk nr. 68541538. Voor de laatste keer aangepast op 18 april 2019.

bottom of page